unha cátedra nacida para desaparecer

RECOMENDACIÓNS PARA ERRADICAR o iDADISMO

POLÍTICAS E LEXISLACIÓN

Implementar políticas e leis cun alcance legal e material adecuado para prohibir a discriminación por idade e promover a igualdade de dereitos de todas as persoas sen importa a súa idade. É igualmente importante que os países modifiquen ou deroguen as leis ou políticas existentes que permitan a discriminación por idade e establezan mecanismos de aplicación e controles para garantir nt implementación efectiva.
Tamén se poderían aumentar as garantías lexislativas e políticas internacionais contra a discriminación por idade. No dereito internacional, actualmente non existe ningún instrumento legal específico para protexer os dereitos humanos dos adultos e disipar os prexuízos e a discriminación contra as persoas en función da súa idade e a nterve dos instrumentos internacionais de dereitos humanos non enumeran expresamente a idade como un motivo prohibido de discriminación.

.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

Deseñar e ofrecer actividades educativas formais e non formais porque se atopan entre as estratexias máis efectivas para abordar a discriminación por idade e tamén é probable que sexan alcanzables. As actividades educativas poden axudar a disipar os conceptos erróneos sobre os diferentes grupos de idade e reducir os prexuízos e a discriminación ao transmitir información ou mellorar a empatía cara ás persoas doutras idades a través da toma de perspectiva, por exemplo, mediante o uso de xogos de rol, simulación e realidade virtual para reducir a discriminación por idade. Este tipo de ntervención pódense implementar en todos os niveis educativos, desde o xardín de infancia ata a universidade e as plataformas de aprendizaxe permanente.

INTERXERACIONALIDADE

Investimentos en Intervención de contacto interxeracional, cuxo obxectivo sexa fomentar a interacción e o contacto entre persoas de diferentes xeracións. Un contacto que mellora as actitudes que as xeracións máis novas teñen cara ás persoas maiores e diminúe os estereotipos negativos asociados coa idade.

.

Un proxecto en colaboración de

Novas